Πᾶν ἐφήμερον, καὶ τὸ μνημονεῦον καὶ τὸ μνημονευόμενον.


Marco Aurelio (IV. 35)
Todo es efímero: el que recuerda, y el objeto recordado.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *